O ČOVEKOLjUBLjU


Covekoljublje je dobrotvorni fond Srpske Pravoslavne Crkve. Osnovan i organizovan kao humanitarna, neprofitna organizacija sa prevashodnim ciljem obavljanja dobrotvornih aktivnosti.

Covekoljublje pociva prvenstveno na hriscanskim vrednostima i postuje visoke standarde rada koje su postavile vodece svetske humanitarne organizacije. Osnovni princip u radu je postovanje ljudskog prava na dostojanstven zivot. Ovo se ogleda u pruzanju pomoci ljudima kojima je ona zaista potrebna bez obzira na rasu, pol, etnicku pripadnost ili versko opredeljenje.

Vrednosti i principi Covekoljublja ogledaju se u izvrsavanju sledecih zadataka:

• Pomoc siromasnim, marginalizovanim i ugrozenim grupama
• Pomoc zrtvama masovnih nesreca
• Pomoc u stvaranju uslova za ekonomsku samostalnost osiromasenih slojeva u drustvu
• Doprinos poboljsanju socijalne i zdravstvene zastite ugrozenih grupa
• Doprinos obrazovanju ugrozenih grupa
• Razvijanje svesti o uzrocima siromastva i nacinima da se oni prevazidju
• Razvijanje svesti o milosrdju, pozrtvovanju i cinjenju dobrih dela, pogotovo kod vernika Srpske Pravoslavne Crkve
• Usavrsavanje kapaciteta Covekoljublja radi postizanja visih standarda kvaliteta u radu


NASTANAK I STRUKTURA


Dobrotvorni Fond Covekoljublje je osnovan 1991. godine kao odgovor Srpske Pravoslavne Crkve na pogorsanu socijalno-ekonomsku situaciju u Jugoslaviji. Ratovi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini doveli su do egzodusa velikog broja ljudi koji su utociste nasli u Srbiji i Crnoj Gori. Odgovarajuci na ove potrebe, distribucija humanitarne pomoci bila je dominatna aktivnost Fonda 90-tih godina, ukljucujuci periode sankcija Ujedinjenih nacija, kao i NATO bombardovanje 1999. godine.

Nova faza u razvoju Dobrotvornog Fonda Covekoljublje pocinje 2000. godine kreiranjem razvojinih programa i cvrsce organizacione strukture. Danas Covekoljublje realizuje veliki broj kompleksnih projekata posvecenih marginalizovanim i ugrozenim grupama u drustvu; od ekonomskog osnazivanja i izgradnje lokalnih kapaciteta, preko kurseva za nezaposlene i psiho-socijalne podrske ljudima koji zive sa hivom/sidom, do pomoci starim i terminalno bolesnim ljudima. Posebna ciljna grupa, na koju Covekoljublje vec niz godina obraca narocitu paznju, su deca bez roditeljskog staranja smestena u decijim domovima.

Covekoljubljem rukovodi Upravni odbor koji cine pet Arhijereja Srpske Pravoslavne Crkve.

Covekoljublje danas deluje kroz aktivnosti koje realizuje osoblje zaposleno u devet kancearija. Sediste organizacije je u Beogradu, gde profesionalno, iskusno i pozrtvovano osoblje radi na kreiranju programa i poslovima finansijskog i administrativnog upravljanja organizacijom. Osim beogradske, u kojoj se rukovodi celokupnim programom Fonda, postoji i osam Eparhijskih odbora-kancelarija koje se nalaze u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Nisu, Vranju (Srbija), Podgorici (Republika Crna gora), Kninu (Republika Hrvatska) i Banjaluci (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina). Pored osoblja u realizaciji programa aktivno ucestvuje i preko dve stotine volontera i saradnika.


Covekoljublje je razvilo znacajnu saradnju i partnerstva sa mnogim lokalnim organizacijama i institucijama. Svaki projekat se realizuje u tesnoj saradnji sa relevantnim drzavnim i drustvenim institucijama i partnerima. Posebnu paznju Covekoljublje poklanja medjureligijskoj saradnji i neguje partnerske odnose sa humanitarnim organizacijama tradicionalnih verskih zajednica i na podrucju na kome deluje. Medju medjunarodnim partnerima Covekoljublja najznacajniji su: ACT (Action by Churches Together, World Council of Churches), ACT Netherlands, BPRM (Bureau of Population, Refugees and Migration, US State Department), Caritas Wien, Caritas Austria, CRS (Catholic Relief Services), CEC (Conference of the European Churches), Diakonisches Werk (Germany), Finnish Church Aid and Ort Aid (Finland), Intersos (Italy), IOCC (International Orthodox Christian Charities), NCA (Norwegian Church Aid), UMCOR (United Methodist Committee on Relief), WCC (World Council of Churches), ACDI VOCA (USAID) itd.


PROGRAMI

Programi Covekoljublja fokusirani su na ugrozene grupe u drustvu kao sto su deca bez roditeljskog staranja, siromasni, bolesni, stari, napusteni, povratnici, nezaposleni, izbegla i interno raseljena lica i svi oni pripadnici zajednice koji su jednom recju marginalizovani. Aktivnosti su u skladu sa vizijom drustva kao zajednice u kojoj ljudi, iz ljubavi prema Bogu pomazu bliznjima i misijom Covekoljublja da odgovori na duhovne i egzistencijalne potrebe coveka, doprinese smanjenju patnje i pruzi ljubav i nadu onima kojima je potrebna.
Neki od projekata koji se trenutno realizuju su:

„Svetosavska ucionica” - projekat namenjen deci i omladini bez roditeljskog staranja koji se realizuje u domovima za zastitu dece bez roditeljskog staranja u Beogradu, Novom Sadu, Nisu i Banja Luci. Projekat povezuje decu bez roditeljskog staranja i volontere koji su studenti ili nezaposleni nastavnici. Projekat podrzava razvoj i socijalnu integraciju dece putem omogucavanja uslova za ucenje i ukljucivanje u drustveno-kulturne aktivnosti. U ovaj projekat ukljuceno je 296 dece i 68 volontera.

„Mobilna Medicinska Kucna Sluzba-MoMeKS” je projekat za unapredjenje zdravstvenog i psihosocijalnog stanja najugrozenijih lica koja su stara, napustena, trajno bolesna, mentalno ili fizicki hendikepirana i podlozna dodatnim sekundarnim bolestima. Projekat se realizuje u Kragujevcu, Beogradu i Kninu. Pomoc se obezbedjuje u kucama korisnika, kao i u kolektivnim centrima u kojima zive izbegla i raseljena lica.

Cilj projekta „Psihosocijalna podrska osobama koje zive sa HIV/sidom” je afirmacija antisegregativnog i nediskriminatornog odnosa prema osobama inficiranim HIV-om i obolelima od SIDE i pruzanje direktne psihosocijalne podrske ugrozenim osobama. Indirektni cilj projekta je razvijanje svesti o HIV-u i SIDI u okviru Srpske Pravoslavne Crkve i drustvu u celini. Projekat se realizuje u Beogradu kroz redovne posete obolelima na lecenju u bolnici, kucne posete, grupne sastanke i okupljanja. Ove aktivnosti realizuje dobro obucen tim volontera, uglavnom studenata.

„Izgradnja lokalnih kapaciteta u cilju ekonomske nezavisnosti” je projekat namenjen ekonomskom osnazivanju socijalno ugrozenih grupa u gradovima Srbije kroz stucno osposobljavanje nezaposlenih, izbeglih i interno raseljenih lica. Ovaj program se realizuje u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Sadu, Nisu i Vranju. Obuka se organizuje u oblasti kompjuterskog opismenjavanja, knjigovodstva, engleskog jezika, duboreza, sivenja, tkanja i sl.

U skladu sa gore navedenom vizijom i misijom organizacije, Covekoljublje je razvilo strateski plan za period 2006-2010. god. u okviru koga ce nastaviti da posvecuje duznu paznju pomenutim kategorijama korisnika, kao i volonterima angazovanim na projektima.


Beograd, maj 2006.

 

О ЧОВЕКОЉУБЉУ  

Човекољубље је добротворни фонд Српске Православне Цркве. Основан и организован као хуманитарна, непрофитна организација са превасходним циљем обављања добротворних активности.

 Човекољубље почива првенствено на хришћанским вредностима и поштује високе стандарде рада које су поставиле водеће светске хуманитарне организације. Основни принцип у раду је поштовање људског права на достојанствен живот. Ово се огледа у пружању помоћи људима којима је она заиста потребна без обзира на расу, пол, етничку припадност или верско опредељење.

 Вредности и принципи Човекољубља огледају се у извршавању следећих задатака:

 ·        Помоћ сиромашним, маргинализованим и угроженим групама

·        Помоћ жртвама масовних несрећа

·        Помоћ у стварању услова за економску самосталност осиромашених слојева у друштву

·        Допринос побољшању социјалне и здравствене заштите угрожених група

·        Допринос образовању угрожених група

·        Развијање свести о узроцима сиромаштва и начинима да се они превазиђу

·        Развијање свести о милосрђу, пожртвовању и чињењу добрих дела, поготово код верника Српске Православне Цркве

·        Усавршавање капацитета Човекољубља ради постизања виших стандарда квалитета у раду

  

НАСТАНАК И СТРУКТУРА

  

Добротворни Фонд Човекољубље је основан 1991. године као одговор Српске Православне Цркве на погоршану социјално-економску ситуацију у Југославији. Ратови у Хрватској и Босни и Херцеговини довели су до егзодуса великог броја људи који су уточиште нашли у Србији и Црној Гори. Одговарајући на ове потребе, дистрибуција хуманитарне помоћи била је доминатна активност Фонда 90-тих година, укључујући периоде санкција Ујединјених нација, као и НАТО бомбардовање 1999. године.

 Нова фаза у развоју Добротворног Фонда Човекољубље почиње 2000. године креирањем развојиних програма и чвршће организационе структуре. Данас Човекољубље реализује велики број комплексних пројеката посвећених маргинализованим и угроженим групама у друштву; од економског оснаживања и изградње локалних капацитета, преко курсева за незапослене и психо-социјалне подршке људима који живе са хивом/сидом, до помоћи старим и терминално болесним људима. Посебна циљна група, на коју Човекољубље већ низ година обраћа нарочиту пажњу, су деца без родитељског старања смештена у дечијим домовима.

 

Човекољубљем руководи Управни одбор који чине пет Архијереја Српске Православне Цркве.

 Човекољубље данас делује кроз активности које реализује особље запослено у девет канцеарија. Седиште организације је у Београду, где професионално, искусно и пожртвовано особље ради на креирању програма и пословима финансијског и административног управљања организацијом. Осим београдске, у којој се руководи целокупним програмом Фонда, постоји и осам Епархијских одбора-канцеларија које се налазе у Новом Саду, Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Врању (Србија), Подгорици (Република Црна гора), Книну (Република Хрватска) и Бањалуци (Република Српска, Босна и Херцеговина). Поред особља у реализацији програма активно учествује и преко две стотине волонтера и сарадника.

 

Човекољубље је развило значајну сарадњу и партнерства са многим локалним организацијама и институцијама. Сваки пројекат се реализује у тесној сарадњи са релевантним државним и друштвеним институцијама и партнерима. Посебну пажњу Човекољубље поклања међурелигијској сарадњи и негује партнерске односе са хуманитарним организацијама традиционалних верских заједница и на подручју на коме делује. Међу међународним партнерима Човекољубља најзначајнији су: ACT (Action by Churches Together, World Council of Churches), ACT Netherlands, BPRM (Bureau of Population, Refugees and Migration, US State Department), Caritas Wien, Caritas Austria, CRS (Catholic Relief Services), CEC (Conference of the European Churches), Diakonisches Werk (Germany), Finnish Church Aid and Ort Aid (Finland), Intersos (Italy), IOCC (International Orthodox Christian Charities), NCA (Norwegian Church Aid), UMCOR (United Methodist Committee on Relief), WCC (World Council of Churches), АCDI VOCA (USAID) итд.

  ПРОГРАМИ

 Програми Човекољубља фокусирани су на угрожене групе у друштву као што су деца без родитељског старања, сиромашни, болесни, стари, напуштени, повратници, незапослени, избегла и интерно расељена лица и сви они припадници заједнице који су једном речју маргинализовани. Активности су у складу са визијом друштва као заједнице у којој људи, из љубави према Богу помажу ближњима и мисијом Човекољубља да одговори на духовне и егзистенцијалне потребе човека, допринесе смањењу патње и пружи љубав и наду онима којима је потребна.

 Неки од пројеката који се тренутно реализују су:

 „Светосавска учионица - пројекат намењен деци и омладини без родитељског старања који се реализује у домовима за заштиту деце без родитељског старања у Београду, Новом Саду, Нишу и Бања Луци. Пројекат повезује децу без родитељског старања и волонтере који су студенти или незапослени наставници. Пројекат подржава развој и социјалну интеграцију деце путем омогућавања услова за учење и укључивање у друштвено-културне активности. У овај пројекат укључено је 296 деце и 68 волонтера.

 „Мобилна Медицинска Кућна Служба-МоМеКС” је пројекaт за унапређење здравственог и психосоцијалног стања најугроженијих лица која су стара, напуштена, трајно болесна, ментално или физички хендикепирана и подложна додатним секундарним болестима. Пројекат се реализује у Крагујевцу, Београду и Книну. Помоћ се обезбеђује у кућама корисника, као и у колективним центрима у којима живе избеглa и расељена лица.

 Циљ пројекта „Психосоцијална подршка особама које живе са ХИВ/сидом” је афирмација антисегрегативног и недискриминаторног односа према особама инфицираним ХИВ-ом и оболелима од СИДЕ и пружање директне психосоцијалне подршке угроженим особама. Индиректни циљ пројекта је развијање свести о ХИВ-у и СИДИ у оквиру Српске Православне Цркве и друштву у целини. Пројекат се реализује у Београду кроз редовне посете оболелима на лечењу у болници, кућне посете, групне састанке и окупљања. Ове активности реализује добро обучен тим волонтера, углавном студената.

 Изградња локалних капацитета у циљу економске независности” је пројекат намењен економском оснаживању социјално угрожених група у градовима Србије кроз стучно оспособљавање незапослених, избеглих и интерно расељених лица. Овај програм се реализује у Београду, Крагујевцу, Краљеву, Новом Саду, Нишу и Врању. Обука се организује у области компјутерског описмењавања, књиговодства, енглеског језика, дубореза, шивења, ткања и сл.

 У складу са горе наведеном визијом и мисијом организације, Човекољубље је развило стратешки план за период 2006-2010. год. у оквиру кога ће наставити да посвећује дужну пажњу поменутим категоријама корисника, као и волонтерима ангажованим на пројектима.

  

Београд, мај 2006.

 


 

 

 

                    štampaj stranicu                                                          Page last updated: 29-Dec-2006

 

xx

.

..

xx

 

BEOGRAD ONLINE PTY LTD

7/236 Lonsdale St, Dandenong, VIC 3175, Australia

 Tel +61 3 9793-9755, fax: +61 3 9793-9283 e-mail

© Copyright Beograd OnLine© 1999-2005